Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Nakle n. Notecią

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy Ogólne

                                                                      

§ 1.

 

 

  1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią zwany dalej regulaminem , określa organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy oraz zadania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią , zwanej dalej powiatową stacją.
  2. Komórką organizacyjną powiatowej stacji jest oddział  i samodzielne stanowisko pracy.
  3. Schemat organizacyjny powiatowej stacji stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu.

 

Rozdział 2

 

Sposób kierowania  oraz organizacja wewnętrzna powiatowej stacji

 

                                                                                                                          § 2.

 

  1. Działalnością powiatowej stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, będący Dyrektorem powiatowej stacji ,zwany dalej Dyrektorem.
  2. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością stacji kieruje upoważniony pisemnie pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not. w zakresie udzielonego upoważnienia.
  3. Dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

§ 3.

 

 

1.     Powiatową stację tworzą następujące oddziały i samodzielne

        stanowiska pracy:

1)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w skład którego wchodzą:

a.                 Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

b.                Sekcja Higieny  Żywności ,Żywienia i Przedmiotów Użytku

c.                 Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

d.                Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

e.                 Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

f.                  Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

g.                 Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

2)      Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego 

3)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

4)      Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy

5)      Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radca  Prawny.

 

2.      Pracą oddziału kieruje jego kierownik wyznaczony przez Dyrektora.

3.      Pracą sekcji w oddziale kieruje kierownik sekcji lub inna osoba wyznaczona              przez Dyrektora. 

4.     Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy

        podlegają bezpośrednio Dyrektorowi .

5.     W czasie nieobecności kierownika lub pracownika odpowiedzialnego za

        kierowanie oddziałem lub sekcją  , pracą  kieruje pracownik  wyznaczony przez

        Dyrektora.

            6.     Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych

                    zespoły realizacyjne , składające się z pracowników różnych komórek

                    organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

7.     W powiatowej stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, którym objęte         komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora .

8.      W systemie jakości, funkcję specjalisty ds. jakości , kierowników ds.  

         jakości i kierowników  technicznych  pełnią pracownicy wyznaczeni przez

         Dyrektora.

9.            Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Nakle n. Not. może prowadzić

          nie  wyodrębnioną  organizacyjnie działalność , wykraczającą poza zakres

          działalności podstawowej określonej w statucie , polegającą między innymi na

                      świadczeniu usług.

 

§ 4.

                                                          

 

1.                  Zakres obowiązków i czynności  kierowników  komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala Dyrektor.

2.                  Zakres obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

3.                  Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową powiatowej stacji , sprawując jednocześnie merytoryczny nadzór nad zatrudnioną księgową/ kasjerem.

4.                  Prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają  odrębne przepisy .

 

 

 

 

§ 5.

 

1.                  Komórki organizacyjne , wchodzące w skład powiatowej stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

 

a.       Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia                                                      N

b.      Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego                     LHK

c.       Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                                    EA

d.      Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy                                 GK

e.        Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radca Prawny                                     RP

 

 

     2.         Po symbolu wymienionym w ust. 1 pkt. a  dodaje się dodatkowy symbol,

                 określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki

                 organizacyjnej:

            a.   Zapobiegawczy  Nadzór Sanitarny                                                              NZ

            b.   Prewencja Chorób Zawodowych                                                               HP

            c.   Nadzór  nad Żywnością , Żywieniem i Przedmiotami Użytku                 

            d.   Nadzór nad  Obiektami Komunalnymi                                             HK

                  e.   Nadzór Przeciwepidemiczny                                                                        EP

                  f.    Higiena Dzieci i Młodzieży                                                                          HD

                 g.   Oświata Zdrowia i Promocja Zdrowia                                                      OZ

                

 

      3.        Symbol wymieniony w ust. 1 pkt. a oddziela się od symboli wymienionych w  

            ust. 2 znakiem kropki.

4.         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- Dyrektor używa symbolu „PPIS”.

5.         Powiatowa stacja dla jednolitego oznakowania akt używa symbolu „PSSE”.

6.         Do znakowania akt w systemie jakości używa się symbolu   J .

 

 

Rozdział 3

 

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach

                                                          

§ 6.

 

            Do wspólnych  zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1.      Wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2.      Sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania.

3.      Gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w  zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności opracowywanie postanowień i decyzji , wynikających z prowadzonego przez nie postępowania administracyjnego oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.

4.      Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

5.      Prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych , związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa.

6.      Realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.      Współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

8.      Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórek w szkoleniach zewnętrznych.

9.      Współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not.

10.  Doskonalenie systemu zarządzania jakością.

11.  Prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną. 

12.  Prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów i urządzeń podległych nadzorowi w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

13.  Rozwiązywanie zagadnień problemowych przez poszczególne komórki organizacyjne w nadzorowanych placówkach oraz wynikających z potrzeb podległego terenu.

14.  Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustalonych przez WSSE.

15.  Ścisła współpraca między pionami merytorycznymi i  komórkami organizacyjnymi powiatowej stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej.

16.  Współpraca z organami administracji samorządowej, terenowymi organami administracji rządowej, instytucjami , organizacjami i inspekcjami oraz środkami masowego przekazu , mająca na celu podnoszenie stanu sanitarnego nadzorowanego terenu.

17.  Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej  w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji.

18.  Wdrażanie postępu naukowego , dotyczącego metod i jakości pracy.

19.  Rozpatrywanie odwołań od decyzji i postanowień wydanych w I instancji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

20.  Przestrzeganie warunków bhp, ochrony p /pożarowej oraz ochrony informacji niejawnych.

 

 

§ 7.

 

Szczegółowy zakres działania i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych:

 

 

 

1.      Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska,  w szczególności :  

 

 

1)                        Działalność przeciwepidemiczna:

 

a.  Systematyczna ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych na               

                nadzorowanym terenie, w szczególności:

 

- zbieranie informacji, monitoring,  przeprowadzanie analiz zachorowań na           choroby zakaźne oraz  wyciąganie z tego odpowiednich wniosków,

            -  opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych, współpraca z placówkami

                lecznictwa w zakresie profilaktyki zakażeń,

            -  powiadamianie WSSE o masowych zachorowaniach na choroby zakaźne        oraz o przypadkach  chorób zakaźnych rzadko występujących i 

                stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

 

      b. Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych , między innymi poprzez:

 

            -   prowadzenie nadzoru nad nosicielami w miejscu ich zamieszkania,

            -   występowanie z wnioskami o przeprowadzenie dezynfekcji i instruowanie o                sposobach  właściwego prowadzenia dezynfekcji,

            -   sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem szczepień ochronnych i       prawidłowym  ich dokumentowaniem,

-   zaopatrywanie placówek prowadzących szczepienia ochronne w preparaty

    szczepionkowe ,

-   prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie               

    szczepień ochronnych,

-   prowadzenie ewidencji i kierowanie postępowaniem administracyjnym w    

    stosunku do osób uchylających się od szczepień,

-   zgłaszanie i analiza przypadków powikłań i  niepożądanych odczynów  

     poszczepiennych,

-   prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek dla placówek  

    służby zdrowia,

            -   kontrola pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego, prawidłowości

                techniki zabiegów medycznych i laboratoryjnych,

            -   kontrola prawidłowości zabiegów ddd i sterylizacji w placówkach zdrowia,

                w tym :

·        sprawowanie nadzoru nad aparaturą sterylizacyjną i jakością procesów wyjaławiania,

·        kontrola zabiegów dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych w placówkach  

lecznictwa.

 

 

c. Opracowywanie i analiza ognisk epidemicznych,  w szczególności:

 

           - przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadkach podejrzeń

             lub zachorowań na choroby zakaźne, wnioskowanie o przeprowadzenie

             dezynfekcji i   nadzór nad jej wykonaniem,

                       - przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w przypadku ognisk zatruć                          pokarmowych.

                   d. Koordynacja działań przeciwepidemicznych na szczeblu powiatowej stacji.

                   e. Prowadzenie statystyki medycznej:

            -   rejestracja, opracowywanie i analiza danych statystycznych dotyczących           chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz biologicznych czynników  

                  chorobotwórczych,

                  -    sporządzanie wykresów i tablic statystycznych  chorób zakaźnych,

                  -    prowadzenie kartoteki dla nosicieli i ozdrowieńców WZW i sporządzanie     

                       informacji  dla stacji krwiodawstwa.

                   f.  Szerzenie oświaty zdrowotnej, mającej na celu zapobieganie chorobom                        zakaźnym.

            2)         Sekcja nadzoru nad obiektami komunalnymi:

a.                 Sprawowanie bieżącego nadzoru nad :

                   -          obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,

                        -          trasami i miejscowościami turystyczno-wypoczynkowymi oraz                                                terenami rekreacyjnymi,

                        -          warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji                                   publicznej,

                        -          obiektami służby zdrowia,

                        -          obiektami, zakładami lub urządzeniami, stanowiącymi źródła skażenia                          środowiska niebezpiecznymi lub uciążliwymi z punktu widzenia                                          zdrowia ludności oraz nad ich wpływem na zanieczyszczenia wód,                         gleby i powietrza atmosferycznego,

                        -          jakością wody z urządzeń służących do zaopatrywania ludności w                               wodę do spożycia,

                        -          zabezpieczeniem sanitarnym i jakością wód powierzchniowych,                                              przeznaczonych do urządzania kąpielisk dla celów rekreacyjnych.

b.                 Opracowywanie ocen i analiz środowiskowych ,warunkujących zdrowie ludności oraz dokonywanie ocen stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych obiektów.

c.                 Pobieranie prób wody do badań laboratoryjnych.

                        d.        Współpraca z WSSE w zakresie organizacji badań, poboru prób oraz

                                   wykonywanie analiz  powietrza atmosferycznego.

 

3)                        Sekcja higieny  żywności , żywienia i przedmiotów  użytku :

 

a.         Opiniowanie pod względem sanitarnym nowo uruchamianych zakładów          żywnościowo-żywieniowych.

b.        Sprawowanie nadzoru nad żywnością , żywieniem i przedmiotami   

                                    użytku.

c.                   Pobieranie prób artykułów żywności i przedmiotów użytku oraz posiłków do badań laboratoryjnych.

d.                  Prowadzenie działalności na rzecz promocji zdrowia, poprzez propagowanie zasad racjonalnego żywienia.

e.                   Opracowywanie zbiorczych  analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością.

f.                    Jakościowa i ilościowa ocena teoretyczna jadłospisów i raportów magazynowych w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia.

g.                   Wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną.

h.                   Realizacja działań nałożonych przez system RASFF i RAPEX z uwzględnieniem oceny ryzyka dla zdrowia.

            4)         Stanowisko  ds. prewencji chorób zawodowych:

 

a.                   Sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w  zakładach pracy,  celem zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych.

b.                  Ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w świetle obowiązujących przepisów,  dotyczących czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

c.                   Opracowywanie ocen stanu sanitarnego zakładów pracy oraz zadań problemowych , dotyczących środowiska pracy.

d.                  Nadzór nad realizacją przez pracodawców badań profilaktycznych pracowników zakładów pracy.

e.                   Prowadzenie postępowań administracyjnych  w sprawach stwierdzenia chorób zawodowych.

f.                    Prowadzenie nadzoru nad prawidłową gospodarką substancjami i preparatami chemicznymi w zakładach pracy.

g.                   Współudział w akcjach ratowniczych w sytuacjach awaryjnych, połączonych ze skażeniem środowiska w zakresie dotyczącym stopnia i rodzaju zagrożenia zdrowotnego.

h.                   Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia w zakładach pracy.

 

     5)        Stanowisko ds. higieny dzieci i młodzieży:

 

                        Sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska w  zakładach  nauczania i                    wychowania     oraz w  placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży:

 

a.       Przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach nauczania i wychowania.          

 

b.     Przeprowadzanie  pomiarów oświetlenia i mikroklimatu w pomieszczeniach do nauki, ocena higieniczna mebli szkolnych i przedszkolnych oraz higieny procesów nauczania.

c.       Kwalifikacja pod względem higieniczno - sanitarnym obiektów wypoczynku letniego  i zimowego dla  dzieci i młodzieży, nadzór nad przygotowaniem  i funkcjonowaniem tych obiektów.

d.      Kontrola przestrzegania wymagań higieny procesów nauczania.

e.       Sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach oświatowo- wychowawczych  oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

            6)         Stanowisko ds. zapobiegawczego  nadzoru sanitarnego:

 

                              Sprawowanie  zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w następującym  

                              zakresie:

 

a.       Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

b.      Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestycji lub zmianie sposobu użytkowania obiektów, wydawanych przez właściwe organy samorządowe.

c.       Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w projektach budowlanych, budowy i przebudowy obiektów budowlanych.

d.      Wydawanie opinii sanitarnych o obiektach budowlanych przekazywanych do eksploatacji.

e.       Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach będących w trakcie budowy i oddawanych do użytkowania.

f.        Wydawanie opinii , dotyczących przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko .

g.       Wyrażanie opinii zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

h.       Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków żeglugi śródlądowej.

               7)      Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 

             Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru    

             nad działalnością  na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia .

a.       Inicjowanie i wytyczanie kierunków działań, zmierzających do zaznajomienia

      społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad             higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz       umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

b.       Ocena działalności w zakresie oświaty zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i      

      inne placówki  oświatowo – wychowawcze,  zakłady służby zdrowia oraz     

      udzielanie im  pomocy w prowadzeniu tej działalności.

c.        Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej.

d.      Udzielanie porad i informacji w zakresie oświaty zdrowotnej w placówkach nadzorowanych oraz nauczycielom i wychowawcom.

e.       Opracowywanie i gromadzenie wzorcowych materiałów w zakresie oświaty

      zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

 

2.    Do zadań  Oddziału  Laboratoryjnego Badania Środowiska Komunalnego   należy:

 

          Wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych oraz pomiarów środowiskowych, w tym:

 

-           wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody  do spożycia i wody w kąpieliskach  w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa  zgodnie z aktualnymi metodami badawczymi,

-           przeprowadzanie  badań chemicznych czystości powietrza atmosferycznego w zakresie oznaczania tlenku azotu i tlenku siarki oraz współpraca z WSSE i WIOŚ w zakresie oznaczeń innych parametrów zanieczyszczeń powietrza.

 

        3.     Do zadań Samodzielnego  Stanowiska Pracy -Główny Księgowy należy:

 

a.                  Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia,  

            inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji w sferze

            budżetu i gospodarki budżetowej .               

b.                  Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań

            wynikających z planów i działalności statutowej .

c.                  Dokonywanie okresowych  analiz ekonomicznych i tematycznych , ze

             szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc ich powstawania

            oraz przedstawianie wniosków, wynikających z tych analiz Dyrektorowi powiatowej

             stacji.

d.                  Koordynacja problematyki finansowo - ekonomicznej komórek organizacyjnych

            powiatowej stacji .

e.                  Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f.                    Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów oraz

            Główny Urząd Statystyczny.

g.                  Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie

            należnych podatków , zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie

            prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych .   

h.                  Regulowanie podatków oraz innych opłat.

i.                    Rozliczanie kosztów delegacji służbowych.

j.                    Ewidencja i egzekwowanie dochodów budżetowych.

k.                  Rozliczanie funduszy celowych.

l.                    Ekonomiczny i finansowy nadzór nad przestrzeganiem  prawa zamówień

            publicznych .

m.                Nadzór nad prowadzeniem kasy , sporządzaniem raportów kasowych oraz innymi

            ewidencjami , związanymi z kasą powiatowej stacji.

 

       4.         Do zadań Oddziału  Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

 

a.                   Wykonywanie czynności kancelaryjnych:

           - przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przesyłek i przekazów        pocztowych,

           - prowadzenie ewidencji  wpływu i wysyłki korespondencji, przesyłek i              przekazów.

b.                  Prowadzenie sekretariatu i obsługa centrali telefonicznej.

c.                   Prowadzenie archiwum zakładowego powiatowej stacji.

d.                   Zaopatrywanie w media , materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania powiatowej stacji  w oparciu o procedury zamówień publicznych.

e.                   Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń budynku powiatowej stacji.

f.                    Zabezpieczenie ochrony mienia powiatowej stacji.

g.                   Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego na terenie powiatowej stacji.

h.                   Prowadzenie spraw pracowniczych.

i.                     Prowadzenie czynności związanych z inwentaryzacją.

j.                    Nadzór nad realizacją  transportu dla potrzeb powiatowej stacji.

k.                  Prowadzenie spraw , związanych z nadzorem nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz kserokopiarkami.

l.                     Prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych .

m.                 Prowadzenie spraw bhp i przeciwpożarowych.

n.                   Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

o.                  Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem pracowników.

p.                  Sporządzanie sprawozdań określonych przez Ministra Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny oraz WSSE.

                         r.      Prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z aktualnych przepisów

                                    prawa oraz wewnętrznych zarządzeń.

                         s.         Prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz

                                     realizacja zadań związanych z obroną cywilną.

                         t.     Realizacja zadań wynikających z wdrożenia procedur kontroli zarządczej.

 

5.              Do zadań na Samodzielnym Stanowisku Pracy – Radca Prawny należy:

 

a.       Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

b.      Informowanie inspektora sanitarnego i kierowników komórek organizacyjnych powiatowej stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności powiatowej stacji sanitarnej oraz wyjaśnianie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

c.       Informowanie inspektora sanitarnego o uchybieniach w działalności powiatowej stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

d.      Nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.

e.       Nadzór prawny nad egzekucją należności powiatowej stacji.

f.        Opiniowanie decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.

g.       Przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądu.

h.       Przygotowywanie spraw związanych z  wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym  według odrębnych przepisów.

i.         Opiniowanie : umów z zakresu prawa cywilnego, zawierania i  rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania wierzytelności.

j.        Występowanie w charakterze pełnomocnika powiatowej stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

k.      Kompletowanie zbioru przepisów prawa krajowego i UE.

l.          Opracowywanie ocen i analiz w sprawach bieżących w zakresie zadań radcy prawnego powiatowej stacji.

 

§ 8.

 

 

                        Szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy stanowi

                        Załącznik Nr 2 do regulaminu.

 

§ 9.

 

 

1.                  Dyrektor przyjmuje, ustala wynagrodzenie, awansuje i zwalnia pracowników powiatowej stacji.

2.                  W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacją związkową lub w razie braku związków zawodowych z przedstawicielami załogi  wyłonionymi przez ogół pracowników stacji.

3.                  Dyrektor wyraża zgodę na udział pracowników powiatowej stacji w szkoleniach.

                                                                                   Dyrektor Powiatowej Stacji

                                                                                 Sanitarno-Epidemiologicznej        

                                                                                        w Nakle n. Notecią

                                                                                    Marzenna Wojciechowska

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego PSSE w Nakle n/Not

z dnia 25.12..2011 r.

 
                                                                               

                                                                              

    ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                       

 

Odział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                             

                                                                                            

 

                                                                                        Najwyższe Kierownictwo

                                                                                                          PSSE w Nakle/Not

 

                                                                                                       

                                                                                                          Komórki organizacyjne

                                                                                                          PSSE w Nakle/Not

 

wytworzył:

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmiana: 02.01.2012 r.